ΔΙΔΑΧΕΣ

Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!

 

Άγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος
Η ἐλεημοσύνη  ἔχει πολύμεγάλη  δύναμη . Ανεβαίνει μέ μεγάλη ἄνεση στίς οὐράνιες ἀψίδες ,σάν  νά εἶναι ἔνδοξη καί ἀγαπητή βασίλισσα .
Ὅταν ἀνεβαίνει ἡ ἐλεημοσύνη, οἱ ἄγγελοι  πού φυλάγουν τίς  πύλες τῶν οὐρανῶν, , ἀμέσως ἀνοίγουν διάπλατα τίς πύλες.
Ὅταν  ὅμως δοῦν, ὅτι ἔρχονται οἱ ἄλλες ἀρετές χωρίς νά τίς συνοδεύει ἡ ἐλεημοσύνη, τότε σ’  αὐτές κλείνουν τίς πόρτες.
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ  βασίλισσα   τῶν  ἀρετῶν,  ἡ ὁποία θά μᾶς γλιτώσει ἀπό τήν αἰώνια τιμωρία.  Σ’  ἐκεῖνον  πού  μπαίνει   στόν οὐρανό μαζί της,κανένας δέν μπορεῖ  νά  ἀντισταθεῖ .
Ανεβαίνει μέ εὐκολία στό βασιλικό θρόνο,καθώς τά φτερά της εἶναι ἀνάλαφρα.

Αὐτή  κυρίως ἡ ἀρετή μπορεῖ νά ἐξαλείψει ὅλες τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν κόλαση, ἄν ἐμεῖς ἐλεοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας καί ὄχι γιά νά ἐπιδειχτοῦμε στούς ἀνθρώπους.
Χρειάζεται  μόνο ἡ καλή διάθεση

Ὅταν κάποιος  κάνει  ἐλεημοσύνη,  δέν  χρειάζεται τίποτε  ἄλλο, παρά μόνο καλή  διάθεση. Ἄν  ὅμως λές, ὅτι γιά  νά κάνεις ἐλεημοσύνη, πρέπει  νά ἔχεις  πολλά χρήματα καί σπίτια,  καί νά σοῦ περισσεύουν ροῦχα καί παπούτσια,  τότε διάβασε τά λόγια πού εἶπε ὁ Χριστός στή χήρα καί διῶξε τή σατανική δικαιολογία.
Κι ἄν ἀκόμη εἶσαι πιό φτωχός ἀπό ἐκεῖνον πού ζητιανεύει, ὅταν δώσεις μόνο δύο λεπτά, ἔκανες τό πᾶν.
Κι ἄν ἀκόμη δώσεις ἕνα κομμάτι κριθαρένιο ψωμί, γιατί μόνο αὐτό ἔχεις, πέτυχες τό σκοπό τῆς ἐλεημοσύνης.

Ὑπακοή στό Χριστό ὄχι στό διάβολο
Ὁ  Χριστός  σέ προτρέπει  νά δίνεις σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη  καί σοῦ ὑπόσχεται  τήν οὐράνια βασιλεία. Ἐσύ ὅμως προτιμᾶς,  νά κάνεις ὑπακοή  στό διάβολο γιά  νά κολαστεῖς,  παρά νά κάνεις ὑπακοή στό Χριστό καί νά σωθεῖς. Ὑπάρχει χειρότερη παραφροσύνη ἀπό αὐτή;
Ὁ  διάβολος μᾶς ὁδηγεῖ στήν κόλαση καί ὁ Χριστός μᾶς  χαρίζει  τόν  παράδεισο. Ἐσεῖς  ὅμως  ἀφήνετε  τό Χριστό καί τρέχετε κοντά στό διάβολο. Καί αὐτόν πού ἔρχεται  κοντά  σας, τόν διώχνετε,  ἐνῶ αὐτόν πού βρί- σκεται μακρυά σας, τόν προσκαλεῖτε.
Μέ τή  στάση  σας αὐτή,  θυμίζετε  ἕνα παράδειγμα·
«Ἕνας  βασιλιάς πού  φορᾶ τό  στέμμα  του, νά  μήν μπορεῖ νά πείσει, ἐνῶ ἕνας ληστής πού ἀπειλεῖ μέ τό μαχαίρι του, νά μπορεῖ νά πείθει μέ εὐκολία».

Δῶσε μικρά, κέρδισε ἀθάνατα
∆ῶσε ψωμί  καί  πάρε παράδεισο· δῶσε μικρά  καί πάρε μεγάλα· δῶσε φθαρτά καί πάρε ἀθάνατα.
∆ῶσε στό φτωχό, ὥστε κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως,  ἄν  ἐσύ δέν ἔχεις  νά  ἐπιδείξεις  ἀρετές, ἀμέτρητα στόματα πού ἐλέησες νά ἀπολογοῦνται γιά σένα.
Ἡ  ἐλεημοσύνη εἶναι  λύτρωση τῆς  ψυχῆς ἀπό  τίς ἁμαρτίες. Ἔπλυνες  τά σωματικά  χέρια μέ νερό; Καθάρισε καί τα χέρια τῆς ψυχῆς σου μέ τήν ἐλεημοσύνη.

Σπεῖρε στή γῆ, θέρισε στόν οὐρανό
Ἐκεῖ χρωστᾶμε πολλά, ὄχι χρήματα, ἀλλά ἁμαρτήματα.
Ἄς δανείσουμε  στό Χριστό χρήματα,  γιά νά πάρουμε τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.
Ἄς τόν χορτάσουμε   ἐδῶ πού πεινᾶ, γιά νά μᾶς θρέψει καί αὐτός ἐκεῖ.
Ἄς τόν ντύσουμε  ἐδῶ, γιά νά μήν μᾶς ἀφήσει γυμνούς ἀπό τή δική του προστασία.
Ἄν τόν   φιλοξενήσουμε    στά   σπίτια    μας,   θά   μᾶς ἑτοιμάσει πολλούς τόπους διαμονῆς στόν οὐρανό.
Ἄν τόν δεχτοῦμε  σάν ξένο, δέν θά μᾶς ἀποξενώσει ἀπό τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Ἄν τόν  ἐπισκεφτοῦμε  ὅταν  εἶναι  ἄρρωστος, τότε  κι αὐτός θά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τίς ἀρρώστειες μας.
Ἄς σπείρουμε ἐδῶ στή γῆ τά μικρά καί φθαρτά, γιά νά θερίσουμε στόν οὐρανό τά αἰώνια ἀγαθά τῆς Βασιλείας του.

Νά μᾶς χρωστάει ὁ Θεός!

Κάνε  ὀφειλέτη  σου τό  Θεό καί  τότε  νά ζητήσεις.
∆άνεισε πρῶτα ἐσύ καί ἔπειτα νά ζητήσεις ἀπό τό Θεό, γιά νά πάρεις μέ τόκο.
∆έν εἰσακούεται  κανένας, ὅταν ἁπλῶς  σηκώσει  τά χέρια του. Ἐσύ ἅπλωσε  τά χέρια σου ὄχι στόν οὐρανό, ἀλλά στά χέρια τῶν φτωχῶν.

Ἡ προσευχή χωρίς ἐλεημοσύνη εἶναι ἄκαρπη.

Ἡ μετάνοια  μόνη της, ἄχρηστη!

∆ῶσε στόν πεινασμένο χρήματα  καί  ἔτσι  θά κερ- δίσεις τόν  κριτή,  ἐπειδή  ἡ μετάνοια  χωρίς ἐλεημοσύνη εἶναι νεκρή καί χωρίς φτερά.
Ἡ  μετάνοια δέν μπορεῖ νά πετάξει στόν οὐρανό καί νά γίνει ἀποδεκτή  ἀπό τό Θεό, χωρίς νά ἔχει τά φτερά τῆς ἐλεημοσύνης.

Ἡ Εὐσπλαγνία  ἀπόδειξη ἀγάπης  ἀληθινῆς

Ὁ  Χριστός δέν εἶπε· «ἄν νηστεύετε ἤ ἄν προσεύχεστε, θά εἶστε ὅμοιοι μέ τόν Πατέρα σας».  Τό καθένα ἀπό αὐτά δέν ἔχει  σχέση μέ τό Θεό, οὔτε καί  ὁ Θεός κάνει κάτι ἀπό αὐτά.
Ἀλλά   μᾶς  εἶπε·  «Νά  εἶστε  σπλαγχνικοί,  ὅπως ὁ οὐράνιος Πατέρας σας». Αὐτό εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ.
Ἄν δέν ἔχεις μέσα σου τήν ἀγάπη  πρός τόν ἀδελφό σου πού ὑποφέρει, ἐσύ πού λογαριάζεις  γιά  καλό χριστιανό τόν ἑαυτό σου, τί θά παρουσιάσεις λοιπόν κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως μπροστά στό Θεό;

Άγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

πηγη aoratospolemostheblog0.wordpress.com

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button