ΔΙΑΦΟΡΑ

“Μυστικό” επίδομα της ΔΥΠΑ που θα λαμβάνεις από 3 μέχρι 9 μήνες στο IBAN

Επίδομα ύψους 479 ευρώ μπορούν να λάβουν από την ΔΥΠΑ οι άνεργοι αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Το επίδομα αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό διότι δυστυχώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δεν πρόκειται να σε ενημερώσει ποτέ για την ύπαρξη του.

Πρόκειται για επίδομα που η διάρκεια χορήγησης του εξαρτάται από τον χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου, δηλαδή τα έτη που έχει υποβάλει εισφορές προς ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Οι δικαιούχοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και ήταν ασφαλισμένοι.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι του επιδόματος ΔΥΠΑ είναι οι ασφαλισμένοι/-ες που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι/-ες βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον τ. ΟΑΕΕ και στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και καταβάλλουν την εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ.

Επίδομα από την ΔΥΠΑ προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

1) πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012 και ήταν ασφαλισμένοι/-ες κατά την 01.01.2011, απαιτείται η καταβολή εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας ως εξής:

 • για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012
 • για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013 και
 • για τρία (3) τουλάχιστον έτη, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από την 01.01.2014 και εφεξής

Στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή, ισχύουν οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις με τη διαφορά ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

2) Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).

 • ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2023 θα ληφθούν υπόψη τα εκκαθαριστικά σημειώματα με την αντίστοιχη ένδειξη “φορολογικό έτος 2021” και “φορολογικό έτος 2022”
 • σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσής τους προκειμένου να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής ποσά: το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε.), τα απαλλασσόμενα ποσά και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υπόχρεου προσώπου, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων

3) αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος

4) μετά τη διακοπή του επαγγέλματος ο/η δικαιούχος

 • να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να μην αυτοαπασχολείται, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
 • να μην έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • να μην λαμβάνει σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου

5) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο ή τις μετοχές του/της στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

6) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ή προκειμένου να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

7) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

8) σε περίπτωση διακοπής δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, ο/η ασφαλισμένος/-η δικαιούται βοηθήματος από τον ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

Επίδομα από την ΔΥΠΑ. Διάρκεια, ποσό και καταβολή επιδότησης:

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ – τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), στον οποίο υπαγόταν ο/η δικαιούχος κατά τον χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του/της, ως εξής:

 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 3 έως 4 έτη – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 3 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 5 έως 6 έτη – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 4 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 7 έως 8 έτη – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 5 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 9 έως 10 έτη – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 6 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 11 έως 12 – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 7 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – 13 έως 14 έτη – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 8 μήνες
 • ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – άνω των 14 ετών – ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ – 9 μήνες

To ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 479,00 € μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του/της δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων δώρων εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Η υποβολή της αίτησης γίνεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδικής βεβαίωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και αποκλειστικά με δύο τρόπους

 • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
 • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε από την αρμόδια υπηρεσία.

Δικαιολογητικά

α) Ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με την οποία πιστοποιείται:

 • η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης
 • ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (τ. τομέα του ΟΑΕΕ ή του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), βάσει του οποίου υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος
 • ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

β) Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ

γ) Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (ημεδαπής προέλευσης και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το εισόδημα του/της συζύγου (αν υφίσταται).

Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων της αίτησης ετών, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του εν λόγω εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

* Το σχετικό δικαιολογητικό θα προσκομίζεται έως την ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

δ) για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

 • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, “Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης” (άρθ. 16 Π.Δ. 106/07), που χορηγείται από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή
 • για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, “Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος” (άρθ. 90 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού (άρθ. 87 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθ. 138 Ν. 4251/14) ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της ΕΕ (άρθ. 13 Π.Δ. 106/07).
 • ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, Άδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθ. 28 της Σύμβασης της Γενεύης
 • για τους ομογενείς από τρίτες χώρες, “Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς” ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς

ε) παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ)

 • για τους Έλληνες πολίτες, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας
 • για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • για τους πολίτες τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

στ) αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης)

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του/της δικαιούχου, στην οποία δηλώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος και ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του/της κατά τη διάρκεια της επιδότησής του/της (δες εδώ το κείμενο της ΥΔ ). (Η Υ.Δ. είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ χορηγείται από το ΚΕΠ).

πηγη enaklik.com

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button