ΔΙΑΦΟΡΑ

«Χρυσό» επίδομα 1.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους – Ελέγξτε το IBAN και τον ΑΦΜ σας -Έτσι θα πάρετε τον δρόμο για το ΑΤΜ

Στις επόμενες ημέρες, θα γίνει η σύγκληση όλων των επιλεγέντων ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους. Αυτό το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία και την πράσινη αειφορία.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και να τους προετοιμάσει για μελλοντική απασχόληση σε τομείς που συνδέονται με την ψηφιακή μεταστροφή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κατάρτιση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τους ανέργους της ΔΥΠΑ να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να βρουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα.

Επίδομα ΔΥΠΑ: Η ενημερωση για τους ενδιαφερόμενους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Μετά τη διαμόρφωση του μητρώου παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσει η έναρξη της επιλογής των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που επιθυμούν οι ωφελούμενοι να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων και σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blendedlearning), δηλ. με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. ΑΕΙ ή Κ.Δ.Β.Μ.

Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης. Εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

Παράλληλα, η δια ζώσης εκπαίδευση διασφαλίζει την αμεσότητα στη διδασκαλία μέσω της ταυτόχρονης παρουσίας σε αίθουσα διδάσκοντα και καταρτιζομένων και ενισχύει την εμπειρία της μάθησης.

Επίδομα ΔΥΠΑ: Οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες ειδικές προδιαγραφές για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν για τη συγκρότηση των δύο Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης, στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Η γλώσσα στην οποία υλοποιούνται κατά κανόνα τα προγράμματα είναι η Ελληνική. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.) αναπτύσσεται στην ελληνική γλώσσα. Εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα είναι δυνατό να διατίθεται, όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο.

Δύναται να υλοποιούνται προγράμματα αμιγώς στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, στην περιγραφή κάθε προγράμματος, θα πρέπει να αναφέρεται η γλώσσα υλοποίησης, καθώς και τα απαραίτητα προσόντα κάθε υποψήφιου καταρτιζόμενου.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Κατά τη συμπλήρωση ενός τμήματος κατάρτισης δύναται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου και άλλοι καταρτιζόμενοι του παρόχου κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 25 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι ωφελούμενοι του παρόντος έργου εγγράφονται κατά προτεραιότητα.

Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται κατά τις επίσημες αργίες ή/και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές κ.λπ.), με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://www.voucher.gov.gr.

Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς έγκριση στη Δ.Υ.Π.Α.

Στις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου κ.λ.π της υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης, που δεν ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.Υ.Π.Α., σε νησιωτικές και ορεινές απομακρυσμένες περιοχές δύναται να χρησιμοποιούνται μισθούμενες λειτουργικές αίθουσες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), μετά από έγκριση της Δ.Υ.Π.Α., κατόπιν υποβολής σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον πάροχο. Εφόσον η υλοποίηση προγραμμάτων πραγματοποιηθεί σε μισθούμενα λειτουργούντα σχολεία, ο πάροχος έχει την υποχρέωση για τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης/ υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον (μία) 1 επιπλέον ΕΜΕ, η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Η (μία) 1 ΕΜΕ θα πρέπει να είναι διαφορετική από τις ΕΜΕ που έχει δηλώσει για τη συμπερίληψή του στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Η ΕΜΕ θα προκύπτει είτε από το ήδη υπάρχον προσωπικό του παρόχου κατάρτισης, σε οποιαδήποτε αδειοδοτημένη δομή ο ίδιος διαθέτει, είτε με νέα πρόσληψη, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των οριζόμενων στην Πρόσκληση.

Επίσης, κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.Υ.Π.Α., επιτρέπεται η συνεργασία, με άλλη αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία 141267/Κ6/2021 (Β’ 5159) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη δομή δεν θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης. Ο πάροχος κατάρτισης που συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον (μία) 1 επιπλέον ΕΜΕ η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρονται σε θεματικά αντικείμενα που θα καθοριστούν από την Δ.Υ.Π.Α. και αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, καθώς και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών.

Στους καταρτιζόμενους θα παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του παρόχου κατάρτισης, το οποίο θα έχει συνάφεια με τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε προγράμματος και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης του παρόχου και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται αναλυτικά στη σχετική πρόσκληση.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα καταθέσουν τις προτάσεις τους στα ως άνω θεματικά αντικείμενα και τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και θα εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση. Με την ίδια διαδικασία τα προγράμματα κατάρτισης δύνανται να επικαιροποιούνται ή και να τροποποιούνται.

Πηγή: Athensmagazine.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button