ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Αυτή η Προσευχή είναι για να έχετε γαλήνη και ψυχική ηρεμία

ΚΑΘΑΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία (Για να βοηθάει ο Θεός τους ανθρώπους να έχουν γαλήνη και ψυχική ηρεμία)

Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 4)
Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία

2 ΕΝ τώ επικαλείσθαί με εισήκουσάς μου, ο Θεός τής δικαιοσύνης μου· εν θλίψει επλάτυνάς με. οικτείρησόν με καί εισάκουσον τής προσευχής μου. 3 υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; ινατί αγαπάτε ματαιότητα καί ζητείτε ψεύδος; (διάψαλμα). 4 καί γνώτε ότι εθαυμάστωσε Κύριος τόν όσιον αυτού· Κύριος εισακούσεταί μου εν τώ κεκραγέναι με πρός αυτόν. 5 οργίζεσθε, καί μή αμαρτάνετε· ά λέγετε εν ταίς καρδίαις υμών, επί ταίς κοίταις υμών κατανύγητε. (διάψαλμα). 6 θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καί ελπίσατε επί Κύριον. 7 πολλοί λέγουσι· τίς δείξει ημίν τά αγαθά; Εσημειώθη εφ ημάς τό φώς τού προσώπου σου, Κύριε. 8 έδωκας ευφροσύνην εις τήν καρδίαν μου· από καρπού σίτου, οίνου καί ελαίου αυτών επληθύνθησαν. 9 εν ειρήνη επί τό αυτό κοιμηθήσομαι καί υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επ ελπίδι κατώκισάς με.

(Ψαλμός 87)
Προσευχή για γαλήνη και ψυχική ηρεμία

2 ΚΥΡΙΕ ο Θεός τής σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα καί εν νυκτί εναντίον σου· 3 εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλίνον τό ούς σου εις τήν δέησίν μου. 4 ότι επλήσθη κακών η ψυχή μου, καί η ζωή μου τώ άδη ήγγισε· 5 προσελογίσθην μετά τών καταβαινόντων εις λάκκον, εγενήθην ωσεί άνθρωπος αβοήθητος εν νεκροίς ελεύθερος, 6 ωσεί τραυματίαι καθεύδοντες εν τάφω, ών ουκ εμνήσθης έτι καί αυτοί εκ τής χειρός σου απώσθησαν. 7 έθεντό με εν λάκκω κατωτάτω, εν σκοτεινοίς καί εν σκιά θανάτου. 8 επ εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, καί πάντας τούς μετεωρισμούς σου επήγαγες επ εμέ. (διάψαλμα). 9 εμάκρυνας τούς γνωστούς μου απ εμού, έθεντό με βδέλυγμα εαυτοίς, παρεδόθην καί ουκ εξεπορευόμην. 10 οι οφθαλμοί μου ησθένησαν από πτωχείας· εκέκραξα πρός σέ, Κύριε, όλην τήν ημέραν, διεπέτασα πρός σέ τάς χείράς μου· 11 μή τοίς νεκροίς ποιήσεις θαυμάσια; ή ιατροί αναστήσουσι, καί εξομολογήσονταί σοι; 12 μή διηγήσεταί τις εν τώ τάφω τό έλεός σου καί τήν αλήθειάν σου εν τή απωλεία; 13 μή γνωσθήσεται εν τώ σκότει τά θαυμάσιά σου καί η δικαιοσύνη σου εν γή επιλελησμένη; 14 καγώ πρός σέ, Κύριε, εκέκραξα, καί τό πρωΐ η προσευχή μου προφθάσει σε. 15 ινατί, Κύριε, απωθή τήν ψυχήν μου, αποστρέφεις τό πρόσωπόν σου απ εμού; 16 πτωχός ειμι εγώ καί εν κόποις εκ νεότητός μου, υψωθείς δέ εταπεινώθην καί εξηπορήθην. 17 επ εμέ διήλθον αι οργαί σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, 18 εκύκλωσάν με ωσεί ύδωρ όλην τήν ημέραν, περιέσχον με άμα. 19 εμάκρυνας απ εμού φίλον καί πλησίον καί τούς γνωστούς μου από ταλαιπωρίας.

Απολυτίκιον Ήχος α. Αυτόμελον. Αγίου Γερασίμου του Νέου Ασκητού εν Κεφαλληνίας
Τών Ορθοδόξων προστάτην καί εν σώματι άγγελον, καί θαυματουργόν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοί θείον Γεράσιμον ότι αξίως παρά Θεού απείληφεν, ιαμάτων τήν αέναον χάριν ρώννυσι τούς νοσούντας, δαιμονώντας ιάται διό καί τοίς τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

Δί ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

πηγη vimaorthodoxias.gr

Το news-nea.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω εμαιλ έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, εμαιλ, υβριστικά ή συκοφαντικά, αλλά και αυτά που παραπέμπουν σε διαφήμιση θα αφαιρούνται.

Facebook Σχόλια

Σχετικά Άρθρα

Back to top button